Qui som

Missió

Facilitar, organitzar i promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de convivència i d’educació, fonamental per a la millora de les condicions de vida de la infància i la joventut, tot prioritzant les seves virtuts vers el procés de socialització, sense distingir condició social. física, de gènere o cultural.

Visió

> Consolidar-nos com a entitat de referència a Barcelona en Ia pràctica esportiva.
> Projectar-nos com a institució de referència, al país i dins l’àmbit internacional.
> Ser percebuts com un agent actiu i facilitador de Ia pràctica esportiva de qualitat i en valors.
> Col·laborar amb les entitats i les administracions per assolir un entorn social més respectuós, solidari i sostenible a través de Ia pràctica esportiva.
> Gestionar les nostres accions amb transparência i equilibri, cercant l’autofinançament com a garantia d’independència.

Valors

> Compromís.
Valor relacional del jo vers els altres, vers una causa i projecte comú. Superar els límits de l’objectiu i satisfacció pràpia per posar a disposició aliena les capacitats individuals.

> Entusiasme.
Positivitat i implicació com a posicionament vital permanent, tant en els projectes engrescadors com a institució, com en els petits detalls de la feina quotidiana.

> Humanisme.
L’ humanisme presideix la nostra manera de ser i de fer, reconeixent com a prioritària la dignitat de les persones i fent que les seves necessitats orientin les nostres accions. Treballarem amb rigor per contribuir al desenvolupament personal i social de les persones que ens envolten.

> Innovació.
Estem alerta a les necessitats esportives i educatives del moment, i proposem aquells processos que aportin els canvis necessaris per fer que els nostres projectes i programes s’adaptin constantment a les necessitats sociolàgiques.

> Responsabilitat.
Capacitat per treballar des del respecte i l’empatia, d’una manera autànoma i esfrçada, per acabar incidint en una forma d’actuar cooperativa i esforçada.

> Socialització.
Posarem la intencionalitat educativa necessària a fi de col ‘laborar, mitjançant les nostres activitats, a transmetre els valors, les actituds i les normes que fomentin la interrelació, la integració i l’acceptació de tothom dins d’una societat plural i lliure.

Scroll to Top